CodeGym /Java блог /Случаен /Двоично търсене в Java: рекурсивни, итеративни и Java кол...
John Squirrels
Ниво
San Francisco

Двоично търсене в Java: рекурсивни, итеративни и Java колекции

Публикувано в групата
Линейното търсене в Java винаги е било основният метод за намиране на елемент в масив. Той търси последователно всеки елемент от масива и е изключително лесен за изпълнение. Недостатъците на линейното търсене обаче са очевидни, когато въпросният масив съдържа десетки хиляди елементи. В такива случаи методът „разделяй и владей“, реализиран от Binary Search, е много по-ефективен и за предпочитане за програмисти, имащи предвид сложността на времето и пространството.

Двоично търсене

При двоично търсене масивът се разделя многократно на две половини, докато не бъде намерен ключът (елементът, който се търси). Разделянето е виртуално, т.е. запазва се целостта на данните. При всяка итерация се фокусира средната стойност на масива. Ако стойността е равна на ключа, който търсим, цикълът or рекурсивната функция прекратява. В противен случай продължава да зацикля. Ако средната стойност е по-голяма от ключа, тогава функцията се фокусира върху първата половина на масива и обратно. Този процес се повтаря, докато ключът бъде намерен or целият масив бъде повторен.Двоично търсене в Java: рекурсивни, итеративни и Java колекции - 1

Разлика между линейно и двоично търсене

Линейно търсене Двоично търсене
Последователно претърсва масива Разделя масива на две половини, докато се намери стойността
Работи с всяHowви масиви Работи само със сортирани масиви
Сложността е O(N) Сложността е O(log2N)
Може да работи върху сортирани и несортирани масиви Може да се прилага само върху сортирани масиви.
По-малко сложно за изпълнение По-сложен за изпълнение

Алгоритъм за двоично търсене

Алгоритъмът на двоичното търсене е даден по-долу.
 1. Определете първата и последната точка на масива. Точките ще бъдат коригирани при всяка итерация според масива и търсения ключ.
 2. Превъртете през масива и сравнете средната стойност между текущата ви първа и последна точка. При първата итерация първата и последната променлива ще бъдат същите като действителните в масива.
 3. Ако ключът е по-голям от средната стойност, индексът на тази стойност ще бъде съхранен в новата променлива „Първа“.
 4. Ако ключът е по-малък от средната стойност, индексът на тази стойност ще бъде съхранен в променливата „Последна“.
 5. Това condition се повтаря, докато едно от двете условия стане истина:
  • Ключът е намерен.
  • Целият масив е повторен.
Кодът Howто за итеративно двоично търсене, така и за рекурсивно двоично търсене е даден по-долу.

Итеративно двоично търсене

Кодът за двоично търсене с итеративен метод е даден по-долу.

import java.util.Scanner;
public class IterativeBinarySearch {
 
  public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {1,3,6,8,10};
    
    System.out.println("Enter Number to Search For: ");
    Scanner input = new Scanner (System.in);
    
    int num = input.nextInt();
    int result = BinarySearchIterative(arr,num);
    
    if(result!=-1)
      System.out.println("Value Found at Index #" + result);
    else
      System.out.println("Value Not Found");
  }
 
  public static int BinarySearchIterative(int[] arr, int num){
    //Representing the Start and End Index After Division of Array
    int start = 0;
    int end = arr.length;
 
    //Loop to Iterate Through the Array
    for(int i = 0; iarr[n]){
        start = n;
      }
      //If number to search for is greater than the arr value at index 'n'        
      else{
        end = n;
      }
    }
    //If number isn't found, return -1
    return -1;
  }
}

Рекурсивно двоично търсене

Кодът за двоично използване на рекурсия е даден по-долу.

import java.util.Scanner;
public class RecursiveBinarySearch {
 
  public static void main(String[] args) {
    int arr[] = {1,3,6,8,10};
 
    System.out.println("Enter Number to Search For: ");
    Scanner input = new Scanner (System.in);
 
    int num = input.nextInt();
    int result = BinarySearchRecursive(arr,0,arr.length-1,num);
 
    if(result!=-1)
      System.out.println("Value Found at Index #" + result);
    else
      System.out.println("Value Not Found");
  }
 
public static int BinarySearchRecursive(int arr[], int a, int b, int num){
  //Base Case to Exit the Recursive Function
  if (b < 1) {
    return -1;
  }
    int n = a + (b=1)/2;
 
    //If number is found at mean index of start and end
    if(arr[n]==num)
      return n;
 
    //If number to search for is greater than the arr value at index 'n'
    else if(arr[n]>num)
      return BinarySearchRecursive(arr,a,n-1,num);
 
    //If number to search for is greater than the arr value at index 'n'
    else
      return BinarySearchRecursive(arr,n+1,b,num);
  }
 
}

Времева сложност

С всяка следваща итерация, масивът, т.е. пространството за търсене, се разделя наполовина. След всяка итерация 'm' пространството за търсене ще се промени до размер N/2m. В най-лошия случай ще останем само с един елемент от едната далечна страна на масива. По това време сложността на двоичното търсене ще бъде k = log2N. Времевата сложност на линейното търсене е O(N), което води до много по-бързо двоично търсене със сложността O(log2N). Това е основното предимство от използването на двоично търсене пред линейно търсене.

Космическа сложност

Двоичното търсене използва три различни променливи - начало, край и среда. Тези три променливи са създадени като указатели, които сочат към местоположението на паметта на индексите на масива. Поради това двоичното търсене е изключително ефективно с пространство. Пространствената сложност на итеративното двоично търсене е O(1). За рекурсивна реализация е O(log N).
Коментари
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION