CodeGym /وبلاگ جاوا /Random-FA /روش جاوا floor().
John Squirrels
مرحله
San Francisco

روش جاوا floor().

در گروه منتشر شد

تابع کف در ریاضیات چیست؟

یک تابع طبقه که به عنوان بزرگترین تابع عدد صحیح در ریاضیات نیز شناخته می شود، یک عدد واقعی "x" را به عنوان ورودی می گیرد. بزرگترین عدد صحیح را که کمتر یا مساوی با عدد ورودی x است برمی گرداند. معمولاً به عنوان طبقه (x) یا ⌊x⌋ نشان داده می شود. برای تبدیل یک عدد واقعی دارای قسمت کسری به یک عدد صحیح بدون جزء کسری استفاده می شود. برای درک بهتر آن اجازه دهید نگاهی گذرا به مثال های زیر بیندازیم.
floor(5) = 5
floor (1.3) = 1
floor (7.9) = 7

متد Math.floor() در جاوا چیست؟

جاوا معادل تابع کف ریاضی را ارائه می دهد. در اینجا نحوه درک آن است.
متد Math.floor() در جاوا یک مقدار دو برابر با بزرگترین عدد صحیح کمتر یا مساوی آرگومان برمی گرداند.
اگر عدد داده شده قبلا یک عدد صحیح باشد، عدد صحیح را برمی گرداند. اگر آرگومان ها صفر، بی نهایت یا یک NaN باشد همان آرگومان را برمی گرداند.

هدر روش

public static double floor(double x)
این روش یک مقدار دو برابری ( x double ) را به عنوان پارامتری که کف آن باید تعیین شود، می گیرد. نیازی به وارد کردن بسته خارجی ندارد.

نوع برگشتی math.floor

این روش یک مقدار دو برابر ( دو طبقه ) را برمی گرداند که کمتر یا مساوی با پارامتر داده شده است.

مثال

public class Driver1 {

	public static void main(String[] args) {


		double x = 50; // floor for whole number (Integer value)
 		double floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = 21.7; // floor for positive decimal
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = -21.7; // floor for negative decimal
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = 0; // floor for zero (Integer value)
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);


		// Boundary Cases
		x = +3.3/0;  // Case I - floor for +Infinity
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = -3.3/0; // Case II - floor for -infinity
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

		x = -0.0/0; // Case III - floor for NaN
		floorValue = Math.floor(x);
		System.out.println("floor⌊" + x + "⌋ = " + floorValue);

	}

}

خروجی

طبقه⌊50.0⌋ = 50.0 طبقه⌊21.7⌋ = 21.0 طبقه⌊-21.7⌋ = -22.0 طبقه⌊0.0⌋ = 0.0 طبقه⌊Infinity⌋ = کف بی نهایت⌊-Infinity⌋⌋⌋طب =Na-Na

توضیح

در قطعه کد بالا، برای تعیین خروجی تابع کف، از مقادیر ورودی متفاوتی استفاده کرده ایم. ما از اعداد حقیقی مثبت و منفی به عنوان مقدار ورودی استفاده کرده ایم. همچنین برای بررسی نتایج تابع کف، بینهای مثبت و منفی را به همراه مقدار نان و صفر پاس کرده ایم.

نتیجه

بنابراین این پیاده سازی اساسی متد Math.floor(x) در جاوا بود. فراموش نکنید که در حین یادگیری تمرین کنید. در صورت تمایل هر گونه سوالی که ممکن است دارید ارسال کنید. یادگیری مبارک!
نظرات
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION