How do I make it so that I display text through checkSeason?