கருத்துரைகள் தேவையில்லை

  • 4
  • பூட்டப்பட்டது
எல்லா கருத்துரைகளும் உதவாது! சிலசமயங்களில், குறிமுறையில் உள்ள சில வரிகள் நிரலாக்குநருக்கு சில வரிகள் சரிவரப் புரியாமல் இருக்கும் போது, எதிர்காலப் பார்வைக் குறிப்புக்கு இவை உதவிடும் எடுத்துக்காட்டாக, இந்தப் பணியில் தேவையற்ற ஒரு கருத்துரை உள்ளது. இது நிரலைத் தவறாகச் செயல்பட வைக்கிறது. சரியான முடிவைப் பெற, ஒரு வரியின் கருத்துரையை நீக்கவும்!
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை