2 + 3 = 5

  • 2
  • பூட்டப்பட்டது
2 + 3 = 5 என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்தது, இல்லையா? இது எப்போதுமே அப்படி இல்லை: நமது சோதனை நிரல் புரிந்துகொள்ள முடியாதது. ஏனென்றால் சில மேதை நிரலாக்குநர் கூடுதல் வரிகளைச் சேர்த்துள்ளார். உலகிற்கு சமநிலையை மீட்டமைத்திடுங்கள்: திரையில் "2 plus 3 is equal to 5" என்று காட்ட கருத்துப்பெட்டியில் சில வரிகளை எழுதிடுங்கள்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை