நாம் இந்த மாறிகளை தனித்தனியாக வெளியிட்டு அறிவிக்க போகிறோம்...

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
Java-வில், மாறிகள் கட்டாயம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும். அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட மாறி வகைக்கு இடத்தை ஒதுக்க வேண்டும். இதைச் செய்த பிறகு தான் ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை ஒதுக்க முடியும். இதை நாம் ஒரே வரியில் செய்ய முடியும் என்பது மிகவும் நல்ல விஷயம். இந்தப் பணியில், நீங்கள் பல மாறிகளை அறிவித்து, உடனடியாக அதற்கான மதிப்புகளையும் ஒதுக்க வேண்டும்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை