குறிமுறையை (Code) மாற்றுவோம்

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
வேறொருவரின் குறிமுறையை திருத்துவது என்பது சில சமயங்களில் உங்கள் சொந்தக் குறிமுறையை எழுதுவதை விட மிகவும் கடினமாக இருக்கும். இரகசிய கோட்ஜிம் மையத்தில் உள்ள நிபுணர்களின் அனுபவத்தை நீங்கள் நம்பலாம். அதனால்தான் எங்கள் பாடத்திட்டத்தில் குறிமுறையை திருத்துவது குறித்த பணிகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. இப்போதைக்கு, நம் பாடப்புத்தகத்தைத் திறந்து, நம் மூளையை உபயோகித்து எளிய குறிமுறையை ஆராய்ந்து, பின்னர் அதில் உள்ள மாறியின் பெயரை "Amigo" என்ற மதிப்பை எடுக்கும்படி மாற்றுவோம்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை