எனக்கு மீண்டும் 15 வயது!

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
உங்களுக்கு முன்னால் வேறொருவரின் குறிமுறை உள்ளது. இது விளங்காதது மற்றும் தவறானது. ஆனால் நிரலாக்க சக்தி உங்கள் கைகளில் குவிந்துள்ளது. உங்களால் எல்லாவற்றையும் மாற்ற முடியும். மேலும் உங்களுடைய இந்தப் பணியில் தொகுப்பியும் உங்களுக்கு உதவும். நுட்பமான சமநிலையையும் அமைதியையும் மீட்டெடுக்க நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? age என்ற மாறி 15 என்ற மதிப்பை எடுத்துக் கொள்ளும்படி நிரலை மாற்றுங்கள்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை