ஒப்பந்தம்

  • 2
  • பூட்டப்பட்டது
"எப்போதும் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளை வாசியுங்கள்!" என்ற விதி எளிமையாகத் தோன்றினாலும், அதைப் பின்பற்றாமல் இருப்பதால் பலரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர்! ஆனால் நிரலாக்குநர்கள் அப்படி இல்லை. அவர்கள் எப்போதும் செயற்திட்ட நிலைமைகள்/விவரக்குறிப்புகளைக் கவனமாகப் படிப்பார்கள். அதன் பிறகுதான் அவர்கள் முடிவுகளை எடுத்து, திட்டம் தீட்டி, வேலை செய்யத் தொடங்குவார்கள். ஒரு பயனுள்ள திறனைப் பயிற்சி செய்வோம்: ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளை மிகவும் சாதகமாக மாற்றுவோம்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை