ஆரோக்கியமான உணவைத் தேர்ந்தேடுங்கள்! பழத்தைத் தேர்ந்தேடுங்கள்!

  • 1
  • பூட்டப்பட்டது
பழத்தின் பெயர்களை மதிப்புகளாகக் கொண்டிருக்கும் மாறிகளைக் காட்டுங்கள். ஒவ்வொரு மாறியையும் ஒரு புதிய வரியில் காட்டுங்கள்.
நீங்கள் இன்னும் உள்நுழையாததால், இந்தப் பணியை உங்களால் முடிக்க முடியாது.
கருத்துக்கள்
  • பிரபலமானவை
  • புதியவை
  • பழையவை
ஒரு கருத்தைத் தெரிவிக்க நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும்
இந்தப் பக்கத்தில் இதுவரை எந்தக் கருத்தும் வழங்கப்படவில்லை