6.1 แบบสอบถามที่มีชื่อ

Hibernate ช่วยให้คุณไม่เก็บแบบสอบถามโดยตรงในโค้ด เขาแนะนำให้ตั้งชื่อคิวรีและจัดเก็บแยกกันเป็นคำอธิบายประกอบ จากนั้นรับคำขอที่ต้องการโดยตรงโดยใช้ชื่อ ตัวอย่าง:

@org.hibernate.annotations.NamedQueries({
  @org.hibernate.annotations.NamedQuery(name = "Employee_FindById",
 	query = "from Employee where id = :id"),
  @org.hibernate.annotations.NamedQuery(name = "Employee_FindAllEmployes",
 	query = "from Employee"),
  @org.hibernate.annotations.NamedQuery(name = "Employee_UpdateEmployeeName",
 	query = "Update Employee set name = :newName where id = :id"),
...
})

สามารถเพิ่มคำอธิบายประกอบก่อนคลาสเอนทิตีใดๆ ได้: ชื่อคิวรีจะไม่เชื่อมโยงกับเอนทิตีใดๆ

คุณยังสามารถเพิ่มพารามิเตอร์ต่างๆ ให้กับแบบสอบถาม (แบบสอบถาม):

@org.hibernate.annotations.NamedQuery(
 name = "Employee_ FindAllEmployes",
 query = "from Employee",
 timeout = 1,
 fetchSize = 10,
 cacheable = true,
 cacheMode = "GET"
)

การใช้คำขอนั้นง่ายมาก - คุณต้องใช้วิธีการcreateNamedQueryแทนวิธีการcreateQuery:


Query<Employee> query = session.createNamedQuery("Employee_FindAllEmployes", Employee.class);
List<Employee> resultLIst = query.list();

6.2 NativeQuery

และอีกอย่างที่เรียบง่ายแต่มีประโยชน์มากคือNativeQuery

หากคุณไม่ต้องการใช้ HQL แต่ต้องการใช้ Hibernate สำหรับการแมปเอนทิตี คุณสามารถเขียนแบบสอบถามใน SQL แบบเก่าที่ดีได้ ไม่มีใครจำกัดคุณ

ในการทำเช่น นี้คุณเพียงแค่เรียก method createNativeQuery()แทนcreateQuery()


NativeQuery<Employee> query = session.createNativeQuery("select * from employee", Employee.class);
List<Employee> resultLIst = query.list();

คุณเพียงแค่เขียนcreateNativeQueryและทุกอย่างจะทำงานเหมือนเดิม เมธอดนี้ส่งคืนวัตถุประเภทNativeQueryซึ่งรองรับเมธอดทั้งหมดที่ คลาส Queryรองรับ จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับคุณ

นอกจากนี้ยังสามารถจัดเก็บNative SQL Queryเป็นNamed Query


@org.hibernate.annotations.NamedNativeQueries(
  @org.hibernate.annotations.NamedNativeQuery(name = "Employee_GetAll",
 	query = "select * from employee",
 	resultClass = Employee.class)
)

และแน่นอน นี่คือรหัสสำหรับการทำงานกับพวกเขา:


NativeQuery<Employee> query = session.createNamedQuery("Employee_GetAll", Employee.class);
List<Employee> resultLIst = query.list();