"Amigo, kung patuloy kang mag-click sa mga gawain at aralin na tulad nito, isinusumpa ko na ikaw ay magiging pinakamatagumpay na robot ng mag-aaral sa lahat ng aking 130 taon ng pagtuturo."

"Hi there! I can't wait to see what comes next. Baka pwede nating ipagpaliban ang theory para mamaya?"

"Bata kong kaibigan, lagi kong sinasabi: huwag ipagpaliban hanggang hapunan ang maaari mong kainin para sa tanghalian. Sa madaling salita, huwag ipagpaliban hanggang bukas ang matututuhan mo ngayon! Nakakita ako ng isang mahusay na artikulo para lamang sa iyo tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng mga abstract na klase at mga interface."

"Ngunit ipinaliwanag sa akin ni Doctor Bilaabo sa loob ng limang minuto!"

"Na may mga detalyadong halimbawa?"

"Talagang."

"Basahin ang araling ito: Pagkakaiba sa pagitan ng mga abstract na klase at mga interface . Matututo ka rin ng bago tungkol sa mga interface ng InputStream at OutputStream. Pagkatapos nito, tiyak na masasabi mong wala ka nang mga tanong :)"