Pag-aaral sa google.  (Pagko-convert ng mga numero sa hexadecimal) - 1

"Hi, Amigo!"

"Ituloy natin ang ating mga aralin kung paano mag-google."

"Narito ang ilang mga pagsasanay:"

Mga pagsasanay sa paghahanap sa web:
1 Paano ko makukuha ang hexadecimal na representasyon ng isang numero?
2 Paano ko makukuha ang binary na representasyon ng isang numero?
3 Paano ko makukuha ang octal na representasyon ng isang numero?
4 Paano ko makukuha ang base-19 (nonadecimal) na representasyon ng isang numero?
5 Paano ko iko-convert ang isang numero mula sa binary patungo sa decimal?
6 Paano ko iko-convert ang isang numero mula sa octal hanggang decimal?
7 Paano ko iko-convert ang isang numero mula sa hexadecimal hanggang decimal?
8 Paano ko iko-convert ang isang numero mula sa hexadecimal hanggang octal?
9 Paano ko iko-convert ang isang numero mula sa hexadecimal patungo sa binary?
10 Ano ang Base64?