CodeGym /وبلاگ جاوا /Random-FA /روش Java String lastIndexOf().
John Squirrels
مرحله
San Francisco

روش Java String lastIndexOf().

در گروه منتشر شد
متد lastIndexOf () موقعیت آخرین وقوع یک کاراکتر مشخص یا یک رشته فرعی در یک رشته را برمی‌گرداند. تصور کنید که یک نوع متن طولانی یا بهتر است بگوییم یک خط طولانی دارید. برای مثال می تواند یک نامه باشد و شما باید مکانی را که آخرین تماس با مخاطب انجام می شود با نامی که قبلاً می شناسید پیدا کنید. برای چنین مواردی متد indexOf کلاس Java String بسیار مناسب است. اگر به اولین رخداد یک کاراکتر در یک رشته نیاز دارید، می توانید از متد indexOf() استفاده کنید ، این روش بسیار شبیه به () lastIndexOf است . چهار نوع متد lastIndexOf() وجود دارد . داشتن چهار روش با نام یکسان اما پارامترهای متفاوت به دلیل بارگذاری بیش از حد روش امکان پذیر است. در زیر به بررسی هر چهار نوع این روش با مثال خواهیم پرداخت.

lastIndexOf(int ch)

این روش شاخص آخرین وقوع کاراکتر را در دنباله کاراکتر برمی گرداند.

نحو روش

int lastIndexOf(int ch)
پارامتر: ch : یک کاراکتر.

نمونه کد

public class LastIndexOf1 {

    public static void main(String args[])
    {
     //letter to find index in String
      char letter = 'd';
      //String to find an index of a letter
      String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
      //The index of last appearance of d will be printed
      System.out.println("Last Index of d = " + myString.lastIndexOf(letter));
    }
}
خروجی این است:
آخرین شاخص d = 37
اگر کاراکتر مورد نظر ما در رشته ما نباشد، متد -1 را برمی گرداند:
public class LastIndexOf1 {

    public static void main(String args[])
    {
      char letter = 'z';
      String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
      System.out.println("Last Index of z = " + myString.lastIndexOf(letter));
    }
}
خروجی این است:
آخرین شاخص z = -1

lastIndexOf (int ch، int fromIndex)

lastIndexOf(int ch، int fromIndex) : اگر این کاراکتر در رشته نشان داده شود، این متد فهرست آخرین رخداد کاراکتر ch را برمی‌گرداند، با جستجوی عقب و با شروع از شاخص مشخص شده. اگر این کاراکتر در رشته فرعی نشان داده نشود، -1 را برمی گرداند.

نحو روش

public int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)
پارامترها: ch : یک کاراکتر. fromIndex : نمایه‌ای که جستجو را از آن شروع می‌کنید.

نمونه کد lastIndexOf (int ch، int fromIndex)

public class LastIndexOf2 {

  public static void main(String args[])
  {
    //letter to find index in String
    char letter = 'o';
    //String to find an index of a letter
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    //The index of last appearance of o before 20th symbol will be printed
    System.out.println("Last Index of o = " + myString.lastIndexOf(letter, 20));
  }
}
خروجی این است:
آخرین شاخص o = 19
اگر هنگام عبور از ایندکس به ابتدای خط، کاراکتر با آن مواجه نشد، متد -1 را برمی‌گرداند:
public class LastIndexOf2 {

  public static void main(String args[])
  {
    char letter = 'o';
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println("Last Index of o = " + myString.lastIndexOf(letter, 10));
  }
}
خروجی این است:
آخرین شاخص o = -1

lastIndexOf(string str)

lastIndexOf(String str) : این تغییر متد یک String را به عنوان آرگومان می پذیرد و ایندکس را در این رشته از اولین وقوع رشته فرعی مشخص شده برمی گرداند. اگر به عنوان یک رشته فرعی رخ ندهد، متد -1 را برمی گرداند.

نحو روش

public int lastIndexOf(String str)
پارامترها: str : یک رشته.

نمونه کد lastIndexOf (String str)

public class LastIndexOf3 {
  public static void main(String args[])
  {
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println( myString.lastIndexOf("Tom"));
  }
}
خروجی این است:
14
اگر چنین زیر رشته ای وجود نداشته باشد، متد -1 را برمی گرداند. بیایید سعی کنیم شاخصی از ابتدای زیر رشته "tom" را پیدا کنیم.
public class LastIndexOf3 {
  public static void main(String args[])
  {

    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println( myString.lastIndexOf("tom"));
  }
}
به یاد داشته باشید که "T" و "t" نمادهای متفاوتی هستند، بنابراین "tom" در این رشته وجود ندارد. در اینجا خروجی است:
-1

lastIndexOf(string str، int fromIndex)

lastIndexOf(string str، int fromIndex) . این نوع متد، ایندکس را در این رشته از آخرین رخداد زیررشته مشخص شده برمی‌گرداند، جستجو به عقب با شروع از شاخص مشخص شده.

نحو روش

public int lastIndexOf(String str, int beg)
پارامترهای str : یک رشته. fromIndex : نمایه‌ای که جستجو را از آن شروع می‌کنید.

نمونه کد lastIndexOf(string str، int fromIndex)

بیایید سعی کنیم شاخص آخرین رخداد زیررشته "ro" را در رشته "This is main Tom to ground control, do you copy" پیدا کنیم. بار اول که کل رشته را مرور می کنیم، بار دوم از کاراکتر با شاخص 25 شروع می کنیم (همانطور که به یاد داریم، با محدودیت بالا، جستجوی شاخص از انتها به ابتدا می رود).
public class LastIndexOf4 {
  public static void main(String[] args) {
    String myString = "This is major Tom to ground control, do you copy";
    System.out.println( myString.lastIndexOf("ro"));
    System.out.println(myString.lastIndexOf("ro",25));
  }
}
خروجی این است:
32 22
نظرات
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION