Contoh kelas dalaman

Kelas AbstractList mempunyai kelas dalaman Itr . Ia adalah pelaksanaan antara muka Iterator , yang memungkinkan untuk mendapatkan elemen koleksi satu demi satu:

private class Itr implements Iterator<E> {
	int cursor = 0;
	int lastRet = -1;
	int expectedModCount = modCount;

	public boolean hasNext() {
  		return cursor != size();
	}

	public E next() {
  	checkForComodification();
  	try {
    	int i = cursor;
    	E next = get(i);
    	lastRet = i;
    	cursor = i + 1;
    	return next;
  	} catch (IndexOutOfBoundsException e) {
    	checkForComodification();
    	throw new NoSuchElementException(e);
  	}
	}

	public void remove() {
  	if (lastRet < 0)
    	throw new IllegalStateException();
  	checkForComodification();

  	try {
    	AbstractList.this.remove(lastRet);
    	if (lastRet < cursor)
      	cursor--;
    	lastRet = -1;
    	expectedModCount = modCount;
  	} catch (IndexOutOfBoundsException e) {
  	   throw new ConcurrentModificationException();
  	}
	}

	final void checkForComodification() {
  	if (modCount != expectedModCount)
    	throw new ConcurrentModificationException();
	}
}

Ia digunakan dalam kaedah iterator :

public Iterator<E> iterator() {
	return new Itr();
}

Beginilah cara mana-mana keturunan AbstractList mendapat iterator siap sedia. Dan jika anda perlu menyesuaikan iterator, anda boleh melaksanakan kelas anda sendiri yang mewarisi Iterator atau Itr , dan kemudian mengatasi kaedah iterator . Sebagai contoh, inilah yang dilakukan oleh kelas ArrayList .

Kelas Itr bukan statik . Akibatnya, objek Itr mempunyai rujukan kepada contoh AbstractList dan boleh mengakses kaedahnya ( size , get , remove ).

Contoh kelas bersarang statik

Kelas Integer mempunyai kelas bersarang IntegerCache .

private static class IntegerCache {
	static final int low = -128;
	static final int high;
	static final Integer[] cache;
	static Integer[] archivedCache;

	static {
  	int h = 127;
  	String integerCacheHighPropValue =
    	VM.getSavedProperty("java.lang.Integer.IntegerCache.high");
  	if (integerCacheHighPropValue != null) {
    	try {
      	h = Math.max(parseInt(integerCacheHighPropValue), 127);
      	h = Math.min(h, Integer.MAX_VALUE - (-low) -1);
    	} catch( NumberFormatException nfe) {
    	}
  	}
  	high = h;

  	VM.initializeFromArchive(IntegerCache.class);
  	int size = (high - low) + 1;

  	if (archivedCache == null || size > archivedCache.length) {
    	Integer[] c = new Integer[size];
    	int j = low;
    	for(int i = 0; i < c.length; i++) {
      	c[i] = new Integer(j++);
    	}
    	archivedCache = c;
  	}
  	cache = archivedCache;
  	assert IntegerCache.high >= 127;
}

	private IntegerCache() {}
}

IntegerCache merangkum fungsi yang mencipta cache dan menyimpan julat cache serta nilai cache itu sendiri. Oleh itu, semua yang berkaitan dengan cache disimpan dalam kelas yang berasingan. Ini menjadikannya lebih mudah untuk membaca dan mengubah suai kod. Kod yang menggunakan kelas:

public static Integer valueOf(int i) {
	if (i >= IntegerCache.low && i <= IntegerCache.high)
  		return IntegerCache.cache[i + (-IntegerCache.low)];
	return new Integer(i);
}

Kelas IntegerCache tidak mengakses medan dan kaedah bukan statik bagi kelas Integer . Selain itu, ia hanya diakses dalam kaedah statik valueOf . Iaitu, ia terikat kepada kelas Integer itu sendiri, bukan kepada kejadian individunya. Dan ini bermakna IntegerCache adalah statik.

Contoh kelas dalaman tanpa nama

Sebagai contoh kelas tanpa nama, mari kita ambil InputStream dan kaedah nullInputStream statiknya :

public static InputStream nullInputStream() {
  return new InputStream() {
  	private volatile boolean closed;

  	private void ensureOpen() throws IOException {
    	if (closed) {
      		throw new IOException("Stream closed");
    	}
  	}

  	@Override
  	public int available () throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return 0;
  	}

  	@Override
  	public int read() throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return -1;
  	}

  	@Override
  	public int read(byte[] b, int off, int len) throws IOException {
    	Objects.checkFromIndexSize(off, len, b.length);
    	if (len == 0) {
      		return 0;
    	}
    	ensureOpen();
    	return -1;
  	}

  	@Override
  	public byte[] readAllBytes() throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return new byte[0];
  	}

  	@Override
  	public int readNBytes(byte[] b, int off, int len)throws IOException {
    	Objects.checkFromIndexSize(off, len, b.length);
    	ensureOpen();
    	return 0;
  	}

  	@Override
  	 public byte[] readNBytes(int len) throws IOException {
    	if (len < 0) {
      		throw new IllegalArgumentException("len < 0");
    	}
    	ensureOpen();
    	return new byte[0];
  	}

  	@Override
  	public long skip(long n) throws IOException {
    	ensureOpen();
    	return 0L;
  	}

  	@Override
  	public void skipNBytes(long n) throws IOException {
    	ensureOpen();
    	if (n > 0) {
      		throw new EOFException();
    	}
  	}

  	@Override
  	public long transferTo(OutputStream out) throws IOException {
    	Objects.requireNonNull(out);
    	ensureOpen();
    	return 0L;
  	}

  	@Override
  	public void close() throws IOException {
    	closed = true;
  	}
  };
}

Kaedah ini mengembalikan InputStream kosong , dilaksanakan oleh kelas tanpa nama. Kerana kelas itu tidak sepatutnya mempunyai keturunan, kami menjadikannya tanpa nama.

Dengan penambahan Java Stream API, kelas tanpa nama telah wujud di mana-mana: semua ungkapan lambda ialah kelas tanpa nama yang melaksanakan beberapa antara muka berfungsi. Pertimbangkan beberapa contoh.

Kelas AbstractStringBuilder mengandungi induk kelas StringBuilder dan StringBuffer yang terkenal :

@Override
public IntStream chars() {
	return StreamSupport.intStream(
    	() -> {
      	byte[] val = this.value;
      	int count = this.count;
      	byte coder = this.coder;
      	return coder == LATIN1
          	? new StringLatin1.CharsSpliterator(val, 0, count, 0)
          	: new StringUTF16.CharsSpliterator(val, 0, count, 0);
    	},
    	Spliterator.ORDERED | Spliterator.SIZED | Spliterator.SUBSIZED,
    	false);
}

Kelas Fail mempunyai untuk menukar Closeable kepada Runnable :

private static Runnable asUncheckedRunnable(Closeable c) {
	return () -> {
  	try {
    	c.close();
  	} catch (IOException e) {
    	throw new UncheckedIOException(e);
  	}
	};
}

Kelas Kelas mempunyai kaedah untuk mendapatkan perwakilan rentetan kaedah:

private String methodToString(String name, Class<?>[] argTypes) {
	return getName() + '.' + name +
    	((argTypes == null || argTypes.length == 0) ?
    	"()" :
    	Arrays.stream(argTypes)
    	    .map(c -> c == null ? "null" : c.getName())
        	.collect(Collectors.joining(",", "(", ")")));
}