Före massantagandet av JavaScript var ett XML-baserat datalagrings- och överföringsformat populärt.

Information om en person i detta format kan se ut så här:

<person firstName="Bill" lastName="Gates">
  <birthday day="12" month="10" year="1965">
  <address city="Radmond" state="Washington" street="Gates 1" zipCode="93122">
  <phone home="+123456789" work="+123456799">
</person>

Sådan kod bestod nästan uteslutande av taggar och var mycket praktisk för att analysera program. Det var dock svårt för människor att läsa sådan kod. Därför började det med tiden att ersättas av JSON-formatet, skapat på basis av JavaScript-objekt.

JSON står för JavaScript Object Notation.

Samma objekt skrivet som JSON skulle se ut så här:

{
 "firstName": "Bill",
 "lastName": "Gates",
 "birthday": {
  	"day": "12",
  	"month": "10",
  	"year": "1965" },
 "address": {
  	"city": "Radmond",
  	"state": "Washington",
  	"street": "Gates 1",
  	"zipCode": "93122"},
 "phone": {
  "home": "+123456789",
  "work": "+123456799"}
}

En sådan post är svårare för en dator, men lättare för en person. Med framväxten av Internet och JavaScipt i synnerhet har detta format ersatt alla andra. Dessutom skrevs snabba JSON-dataparserbibliotek.

Java har bibliotek som kan konvertera Java-objekt till och från JSON. Så som Java-programmerare har du inget att oroa dig för.

Dessutom, med JDK 7, introducerade Java en inbyggd datatyp - JsonObject. Du kan läsa mer om det i dokumentationen .