Trước khi JavaScript được áp dụng rộng rãi, định dạng truyền và lưu trữ dữ liệu dựa trên XML đã phổ biến.

Thông tin về một người ở định dạng này có thể giống như sau:

<person firstName="Bill" lastName="Gates">
  <birthday day="12" month="10" year="1965">
  <address city="Radmond" state="Washington" street="Gates 1" zipCode="93122">
  <phone home="+123456789" work="+123456799">
</person>

Mã như vậy bao gồm hầu hết các thẻ và rất thuận tiện cho việc phân tích cú pháp chương trình. Tuy nhiên, rất khó để mọi người đọc mã như vậy. Do đó, theo thời gian, nó bắt đầu được thay thế bằng định dạng JSON, được tạo trên cơ sở các đối tượng JavaScript.

JSON là viết tắt của Ký hiệu đối tượng JavaScript.

Đối tượng tương tự được viết dưới dạng JSON sẽ trông như thế này:

{
 "firstName": "Bill",
 "lastName": "Gates",
 "birthday": {
  	"day": "12",
  	"month": "10",
  	"year": "1965" },
 "address": {
  	"city": "Radmond",
  	"state": "Washington",
  	"street": "Gates 1",
  	"zipCode": "93122"},
 "phone": {
  "home": "+123456789",
  "work": "+123456799"}
}

Bản ghi như vậy khó hơn đối với máy tính nhưng dễ dàng hơn đối với con người. Với sự phát triển của Internet và đặc biệt là JavaScipt, định dạng này đã thay thế tất cả các định dạng khác. Ngoài ra, các thư viện trình phân tích cú pháp dữ liệu JSON nhanh đã được viết.

Java có các thư viện có thể chuyển đổi các đối tượng Java sang và từ JSON. Vì vậy, là một lập trình viên Java, bạn không có gì phải lo lắng.

Ngoài ra, với JDK 7, Java đã giới thiệu một kiểu dữ liệu tích hợp - JsonObject. Bạn có thể đọc thêm về nó trong tài liệu .