"హాయ్, అమిగో!"

"హలో, కెప్టెన్ ఉడుతలు, సార్!"

"ఈ రోజు మీకు కొత్త, మరింత సవాలుతో కూడిన పని ఉంది."

"మేము ఆట Arkanoid వ్రాస్తాము."

" సుమారుగా ఇది ఎలా ఉంటుందో దానికి లింక్ ఇక్కడ ఉంది."

"అదే గ్రాఫిక్స్ ఉంటుందా?"

పెద్ద పని: Arkanoid - 1

"అయితే కాదు, మేము పౌరులం కాదు."

"అప్పుడు దానిలో ఏమి ఉంటుంది?"

పెద్ద పని: Arkanoid - 2

"మిలిటరీలో ఎలా ఉండాలో, ప్రతిదీ స్పార్టన్ కన్సోల్ శైలిలో ఉంటుంది."

"కొనసాగించు."

"అవును సార్. ప్రొసీడింగ్ టు ది టాస్క్."