"สวัสดี Amigo บนโลกของเรา เราใช้ภาษาปาสคาล ซึ่งเป็นภาษาขั้นสูงกว่า ภาษาปาสคาลจะหน้าตาเป็นแบบนี้"

ปาสคาล
If a < b Then
  WriteLn ('a is less than b');
ชวา
if (a < b)
  System.out.println("a is less than b");
ปาสคาล
If a < b Then
  WriteLn('a is less than b')
Else
  WriteLn('a is greater than b');
ชวา
if (a < b)
  System.out.println("a is less than b");
else
  System.out.println("a is greater than b");
ปาสคาล
If a < b Then
  Begin
    WriteLn('a is less than b');
    WriteLn('a is less than b');
  End
Else
  Begin
    WriteLn('a is greater than b');
    WriteLn('a is greater than b');
  End;
ชวา
if (a < b)
{
  System.out.println("a is less than b");
  System.out.println("a is less than b");
}
else
{
  System.out.println("a is greater than b");
  System.out.println("a is greater than b");
}
ปาสคาล
If a < b And a < c Then
  WriteLn('a is the minimum of a, b, c');
ชวา
if (a < b && a < c)
  System.out.println("a is the minimum of a, b, c");
ปาสคาล
If a < b Or a < c Then
  WriteLn('a is either less than b, or less than c');
ชวา
if (a < b || a < c)
  System.out.println("a is either less than b, or less than c");
ปาสคาล
If Not (a < b) Then
  WriteLn('b is less than or equal to a')
Else
  WriteLn('b is greater than a');
ชวา
if ( !(a < b) )
  System.out.println("b is less than or equal to a");
else
  System.out.println("b is greater than a");
ปาสคาล
If a < b Then
  Begin
    If a < c Then
      WriteLn('a is the minimum')
    Else
      WriteLn('c is the minimum');
  End
Else
  Begin
    If b < c Then
      WriteLn('b is the minimum')
    Else
      WriteLn('c is the minimum');
  End;
ชวา
if (a < b)
{
  if (a < c)
    System.out.println("a is the minimum");
  else
    System.out.println("c is the minimum");
}
else
{
  if (b < c)
    System.out.println("b is the minimum");
  else
    System.out.println("c is the minimum");
}
ปาสคาล
If a <= b And a <= c Then
  WriteLn('a is the minimum')
Else If b <= a And b <= c Then
  WriteLn('b is the minimum')
Else If c <= a And c <= b Then
  WriteLn('c is the minimum');
ชวา
if (a <= b && a <= c)
  System.out.println("a is the minimum");
else  if (b <= a && b <= c)
  System.out.println("b is the minimum");
else  if (c <= a && c <= b)
  System.out.println("c is the minimum");