Bạn có thể để lại một đánh giá trung thực ở đây, bất kể bạn nói gì về CodeGym

Nếu có điều gì đó không đúng trong mã của bạn, máy chủ sẽ không chấp nhận giải pháp của bạn (ngay cả khi bạn 100% chắc chắn rằng điều đó đúng). Mô tả câu hỏi/vấn đề của bạn trong phần TRỢ GIÚP tại codegym.cc/help.

Gửi các câu hỏi khác (những câu hỏi không liên quan đến việc hoàn thành nhiệm vụ) tới support@codegym.cc. Phần này đã được tạo ra để đánh giá.