"Chào, Amigo!"

Câu hỏi phỏng vấn
1 Thu gom rác là gì?
2 Khi nào phương thức hoàn thiện được gọi?
3 Điều gì xảy ra nếu một ngoại lệ xảy ra trong phương thức hoàn thiện?
4 SoftReference là gì?
5 WeakReference là gì?
6 PhantomReference là gì?
7 WeakHashMap hoạt động như thế nào? Nó được sử dụng ở đâu?
số 8 Tại sao chúng ta cần chuyển hàng đợi đến hàm tạo PhantomReference?
9 Tại sao chúng ta cần một logger?
10 Bạn biết cài đặt logger nào?