"Bilaabo có nhiệm vụ sẵn sàng cho bạn."

"Bạn là một sinh viên rất tài năng, Amigo."

"Tôi hy vọng rằng nhiệm vụ của tôi sẽ giúp bạn trở nên đơn giản là vô song."