– Czołem, żołnierzu!

– Dzień dobry, Kapitanie.

– Mam dla Ciebie świetne wiadomości. Oto kilka ćwiczeń, które pomogą Ci utrwalić Twoje umiejętności. Pracuj nad nimi codziennie, a Twoje kompetencje będą bardzo szybko rosły. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla IntelliJ IDEA.

undefined
16
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Różne metody dla różnych typów
1. Odczytuj dane z konsoli do momentu wprowadzenia słowa "exit". 2. Dla każdej wartości (za wyjątkiem "exit"), wywołaj metodę print. Jeśli wartość: 2.1. zawiera kropkę („.”), wówczas wywołaj metodę print dla Double; 2.2. jest większa od zera, ale mniejsza niż 128, wówczas wywołaj metodę print dla sh
undefined
4
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Trening mózgu
Znajdź błąd w logice: Duck powinna prawidłowo implementować interfejs CanMove. Napraw błąd. Wynik powinien być następujący: Latanie Poruszanie się
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
OOP: przeciążanie metod
1. W klasie Tree, zastosuj dwukrotne przeciążanie metody info(Object s), aby uzyskać trzy metody: info(Object s), info(Number s) i info(String s). 1.1. Przeanalizuj metodę info(Object s). Stwórz podobną funkcjonalność w nowych metodach. 1.2. Na przykład wynikiem zastosowania metody info(Number s) mo
undefined
16
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Praca nad wzorcem projektowym singleton
1. Znajdź przykład wzorca singleton używanego w celu leniwej inicjalizacji. Użyj swojej ulubionej wyszukiwarki (np. Google). 2. Utwórz w osobnych plikach trzy klasy singleton na jego obraz i podobieństwo: Sun, Moon i Earth. 3. Zaimplementuj interfejs Planet w klasach Sun, Moon i Earth. 4. W bloku st
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Przeciążanie konstruktorów
1. W klasie Solution utwórz 4 konstruktory z różnymi modyfikatorami dostępu. 2. W osobnym pliku utwórz klasę SubSolution będącą obiektem podrzędnym klasy Solution. 3. W klasie SubSolution użyj komendy Alt+Insert -> Constructors, aby utworzyć konstruktory. 4. Popraw modyfikatory dostępu konstrukto
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Kolejność ładowania zmiennych
Sprawdź, co zostanie zainicjalizowane i w jakiej kolejności. Ustaw punkty wstrzymania (breakpointy) i użyj debuggera. Popraw kolejność inicjalizacji danych, aby uzyskać następujący wynik: static void init() Blok statyczny public static void main Blok niestatyczny static void printAllFields 0 null Ko
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Plik w bloku statycznym
1. Zainicjalizuj zmienną Statics.FILE_NAME do pełnej ścieżki do pliku z danymi zawierającego kilka linii. 2. Następnie, w bloku statycznym, odczytaj wszystkie linie z pliku Statics.FILE_NAME i dodaj je oddzielnie do List lines.
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Debuguj, debuguj i jeszcze raz debuguj
Program wyświetla 0 9, a powinien wyświetlać 6 9. Znajdź (jeden!) błąd i popraw go. Użyj debuggera. Ustaw punkty wstrzymania (breakpointy) (Ctrl+F8), a następnie przejdź do Run -> Debug. F9 wykona kod do następnego punktu wstrzymania (breakpointu) F8 przejdzie do następnej linii kodu
undefined
16
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Parser żądań
Odczytaj adres URL z konsoli. Wyświetl listę wszystkich parametrów oddzielonych spacjami (Parametry są umieszczone za "?" i oddzielone "&", np. "lvl=15"). Adres URL zawiera przynajmniej 1 parametr. Parametry muszą być wyświetlane w tej samej kolejności, w jakiej występują w adresie URL. Jeśli wy
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
OOP: euro to też pieniądze
Popraw klasę Euro tak, aby uniknąć błędu StackOverflowError.

– Te poprzednie ćwiczenia były dla nowicjuszy. Dodałem trochę dodatkowych, zaawansowanych ćwiczeń dla weteranów. Tylko dla weteranów.

undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Praktyka z blokami statycznymi
1. Utwórz w osobnych plikach klasy Plane i Helicopter, które implementują interfejs CanFly. 2. Klasa Plane musi mieć konstruktor z parametrem int (liczba pasażerów na pokładzie). 3. W statycznej metodzie reset klasy Solution: 3.1. Wczytaj ciąg z konsoli. 3.2. Jeśli wartość to "helikopter", wówczas p
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Metoda szablonowa
1. Utwórz w osobnym pliku klasę DrinkMaker z trzema metodami abstrakcyjnymi: - void getRightCup() - wybiera odpowiedni kubek - void addIngredients() - dodaje składniki - void pour() - wlewa płyn 2. W klasie DrinkMaker zadeklaruj i implementuj metodę void makeDrink(), która przygotowuje napój w na
undefined
8
Zadanie
Podstawy Java, poziom 5, lekcja 12
Niedostępne
Silnia
Napisz metodę, która obliczy silnię, tj. iloczyn wszystkich liczb od 1 do wprowadzonej liczby włącznie. Przykładowe obliczenia: 4! = factorial(4) = 1*2*3*4 Przykładowy wynik: 24 1. Wprowadź liczbę mniejszą lub równą 150 z konsoli. 2. Zaimplementuj metodę factorial. 3. Jeśli wprowadzona liczba jest