వారు మీకు పాఠశాలలో ఏమి బోధించరు - 1

"హాయ్, అమిగో. నేను జూలియో సియస్టా."

"ఈరోజు నువ్వు కష్టపడి పనిచేశావని నేను చూస్తున్నాను."

"ఎలా బాగా అర్హమైన విరామం?"

"మనం ఇప్పుడు గుణపాఠం చెప్పకూడదా?"

"అవును. అయితే పాఠాలు ఇంటరెస్టింగ్‌గా ఉండాలి. ఆ సంగతి మరిచిపోలేదా? బోరింగ్ టీచర్లను లాఠీతో కొడతారు అనే చట్టాన్ని ఎవరూ రద్దు చేయలేదు!"

"ఇది ఒక ప్రత్యేక శిక్షణ వీడియో, ఇది... ఉహ్... మీ అధ్యయనాలపై మీ ఆసక్తిని పెంచుతుంది మరియు... ఇప్పుడు చూద్దాం, సరేనా? మీరు మీ ప్రశ్నలను తర్వాత అడగవచ్చు. దాన్ని రోల్ చేయండి!"