java.io

ในระดับนี้ เราได้สำรวจอินพุตและเอาท์พุตสตรีม และทำความคุ้นเคยกับวิธีการของมัน หากคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เข้าใจ I/O ใน Java อย่างถ่องแท้ เราสามารถสนทนาต่อและวิเคราะห์ตัวอย่าง I/O บางส่วนในทางปฏิบัติได้ ไม่มีอะไรยาก — แค่อ่านบทความเรื่อง " Input/output in Java. FileInputStream, FileOutputStream, and BufferedInputStream classs "

ฝึกฝนกับคลาส BuffreredReader และ InputStreamReader