java.io

Ở cấp độ này, chúng tôi đã khám phá các luồng đầu vào và đầu ra và làm quen với các phương pháp của chúng. Nếu bạn cảm thấy mình vẫn chưa nắm hết I/O trong Java, chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện và phân tích một vài ví dụ về I/O trong thực tế. Không có gì khó — chỉ cần đọc bài viết có tựa đề " Nhập/xuất trong Java. Các lớp FileInputStream, FileOutputStream và BufferedInputStream ".

Thực hành với các lớp BuffredReader và InputStreamReader