“สวัสดี อามีโก้!”

  คำถามสัมภาษณ์
1 ตั้งชื่อสถานะทั้งหมดของวัตถุเธรด
2 เธรดอาจเปลี่ยนเป็นสถานะใดเมื่อเข้าสู่บล็อกซิงโครไนซ์
3 เธรดจะเข้าสู่สถานะใดเมื่อเมธอด wait() ถูกเรียก
4 เธรดจะเข้าสู่สถานะใดหากมีการเรียก wait(500)
5 เธรดจะเข้าสู่สถานะใดเมื่อเมธอดการแจ้ง () ถูกเรียก
6 เธรดจะเข้าสู่สถานะใดเมื่อเรียกใช้เมธอด alertAll()
7 สามเธรดในบล็อกซิงโครไนซ์ที่เรียกว่า wait() บนวัตถุ mutex
เธรดเหล่านี้จะเข้าสู่สถานะใดหากเธรดที่สี่เรียก alertAll()
8 ความแตกต่างระหว่างการเข้าร่วม (500) และรอ (500) คืออะไร
9 อะไรคือความแตกต่างระหว่างการรอ (500) และการนอนหลับ (500)?
10 เธรดจะเข้าสู่สถานะใดเมื่อเรียกใช้เมธอด yield()