"Chào, Amigo!"

  Câu hỏi phỏng vấn
1 Đặt tên cho tất cả các trạng thái của một đối tượng Thread.
2 Một luồng có thể chuyển sang trạng thái nào khi nó đi vào một khối được đồng bộ hóa?
3 Trạng thái nào mà một luồng sẽ nhập khi phương thức wait() được gọi?
4 Chủ đề sẽ đi vào trạng thái nào nếu lệnh chờ (500) được gọi?
5 Trạng thái nào mà một luồng sẽ nhập khi phương thức notify() được gọi?
6 Một luồng sẽ đi vào trạng thái nào khi phương thức notifyAll() được gọi?
7 Ba luồng trong một khối được đồng bộ hóa có tên là wait() trên một đối tượng mutex.
Những luồng này sẽ đi vào trạng thái nào nếu luồng thứ tư gọi thông báo ALL()?
số 8 Sự khác biệt giữa tham gia (500) và chờ đợi (500) là gì?
9 Sự khác biệt giữa chờ (500) và ngủ (500) là gì?
10 Trạng thái nào mà một luồng sẽ nhập khi phương thức yield() được gọi?