"Hi, Amigo. Gusto kong bigyan ka ng ilang gawain:"