"Amigo, hindi ka maniniwala, ngunit mayroon ding For loop sa wikang Pascal. Ang construct na ito ay umiiral sa halos lahat ng programming language. Ngunit sa Pascal ito ay mas malinaw. Tingnan mo:"

Pascal
For i := 1 to 10 do
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
  System.out.println(i);
}
Pascal
For i := 1 to 10 do step 2
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 1; i <= 10; i = i + 2)
{
  System.out.println(i);
}
Pascal
For i := 10 downto 0 do step 2
Begin
  Writeln(i);
End;
Java
for (int i = 10; i >= 0; i = i - 2)
{
  System.out.println(i);
}