CodeGym /Blog Java /Ngẫu nhiên /Phương thức Arrays.copyOf() trong Java

Phương thức Arrays.copyOf() trong Java

Xuất bản trong nhóm

Phương thức Arrays.copyOf() trong Java là gì?

Lớp Java java.util.Arrays cung cấp một phương thức có tên là Arrays.copyOf() trả về một bản sao của một mảng được truyền dưới dạng tham số cho hàm này, tiếp theo là chỉ định kích thước của nó. Đây là tiêu đề phương pháp để hiểu nhanh.

Arrays.copyOf(int[] templateArray, int length);
Lưu ý rằng tham số thứ hai “độ dài” là kích thước của mảng sao chép mà bạn muốn tạo. Vì vậy, ở đây chúng ta có thể có 3 trường hợp.
 • Độ dài của cả mảng mẫu và bản sao đều giống nhau.
 • Độ dài của mảng bản sao lớn hơn độ dài của mảng mẫu.
 • Độ dài của mảng bản sao nhỏ hơn độ dài của mảng mẫu.
Hãy xem ví dụ mã hóa để xem làm thế nào chúng ta có thể xử lý cả ba tình huống được đề cập ở trên. Phương thức Arrays.copyOf() trong Java - 1

Ví dụ mã hóa


import java.util.Arrays;
public class ArraysCopyOfMethod {
	public static void main(String[] args) {
		
	 // Initialize your templateArray which you want a copy of
    int[] templateArray = new int[] {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 
    System.out.println("Template Array: " + Arrays.toString(templateArray)); 
    	  
    // Create a "copy" of template array using 
    // Arrays.copyOf(int[] array, int arrayLength) method 
    
    // CASE 1: Sizes of both template & copy arrays are same
    int[] copyArray1 = Arrays.copyOf(templateArray, templateArray.length);
    System.out.println("Copy Array 1: " + Arrays.toString(copyArray1));
   
    // CASE 2: Size of copy array > Size of template array
    // extra space in copy array is filled with zeros
    int[] copyArray2 = Arrays.copyOf(templateArray, 10);
    System.out.println("Copy Array 2: " + Arrays.toString(copyArray2));
 
    // CASE 3: Size of copy array < Size of template array
    // copy array is only filled with only elements in overlapping size
    int[] copyArray3 = Arrays.copyOf(templateArray, 3);
    System.out.println("Copy Array 3: " + Arrays.toString(copyArray3));
	}

}

đầu ra

Mảng mẫu: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Sao chép mảng 1: [1, 2, 3, 4, 5, 6] Sao chép mảng 2: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0, 0] Sao chép Mảng 3: [1, 2, 3]

Phần kết luận

Đến bây giờ, bạn phải nắm được logic về phương thức Arrays.copyOf() trong Java. Tuy nhiên, hãy thoải mái thử nghiệm với các đầu vào khác nhau để thúc đẩy sự tò mò của bạn.
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION