CodeGym/Blog Java/Ngẫu nhiên/Phương thức chuỗi bằngIgnoreCase() trong Java

Phương thức chuỗi bằngIgnoreCase() trong Java

Xuất bản trong nhóm
Phương thức EqualsIgnoreCase() trong Java được sử dụng để so sánh hai chuỗi trong khi bỏ qua sự khác biệt về chữ hoa và chữ thường. Giống như phương thức bằng , nó so sánh nội dung của cả hai chuỗi. Nếu nội dung giống nhau thì trả về true , ngược lại là false .

Cách sử dụng

Khi bạn cần so sánh nội dung của một chuỗi với một chuỗi khác, bỏ qua phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cú pháp

inputString1.equalsIgnoreCase(inputString2);
Ở đây nội dung của cả hai chuỗi inputString1inputString2 được so sánh với nhau.

Tham số

Phương thức này nhận một chuỗi được so sánh với một chuỗi khác gọi phương thức EqualsIgnoreCase() .

Trở lại

Phương thức EqualsIgnoreCase () trả về giá trị boolean. Nếu đối số không phải là null và nội dung giống nhau, bỏ qua phân biệt chữ hoa chữ thường, nó sẽ trả về true . Nếu không thì sai .

Ví dụ

Chúng ta hãy xem Chương trình Java để minh họa phương thức EqualsIgnoreCase() .
public class EqualsIgnoreCaseExample {

	public static void main(String[] args)
	{
		String comparisonString1 = "Hello! I am A string";
		String comparisonString2 = "heLLo! i AM a STRING";
		String comparisonString3 = "Hey there, here's another string to compare the first two.";

		System.out.println("Comparison Results");

		// see if first 2 comparison strings are equal
		boolean result1 = comparisonString2.equalsIgnoreCase(comparisonString1);
		System.out.println("comparisonString2 is equal to comparisonString1 = " + result1);

		// check if second and third strings match when case ignored
		boolean result2 = comparisonString2.equalsIgnoreCase(comparisonString3);
		System.out.println("comparisonString2 is equal to comparisonString3 = " + result2);


		// check if first and third strings match
		boolean result3 = comparisonString3.equalsIgnoreCase(comparisonString1);
		System.out.println("comparisonString3 is equal to comparisonString1 = " + result3);
	}
}

đầu ra

Kết quả so sánh so sánhString2 bằng so sánhString1 = true so sánhString2 bằng so sánhString3 = false so sánhString3 bằng so sánhString1 = false

Phần kết luận

Chúng tôi hy vọng đến đây bạn đã hiểu cách so sánh hai chuỗi mà không cần cân nhắc đến phân biệt chữ hoa chữ thường. Bạn luôn có thể sử dụng Phương thức String EqualsIgnoreCase() trong Java. Hãy thoải mái thực hành và quay lại đây bất cứ khi nào bạn cần thêm trợ giúp. Chúc bạn học tập vui vẻ!
Bình luận
  • Phổ biến
  • Mới
Bạn phải đăng nhập để đăng nhận xet
Trang này chưa có bất kỳ bình luận nào