Vòng lặp for-each trong Java

Như bạn đã biết, vòng lặp for-each là một loại vòng lặp for mà bạn sử dụng khi cần xử lý tất cả các phần tử của một mảng hoặc tập hợp. Trong bài học này, bạn sẽ tìm thấy các ví dụ về cách sử dụng vòng lặp này với một mảng dữ liệu và một tập hợp, đồng thời bạn sẽ xem một video hữu ích về cách thức hoạt động của loại vòng lặp này. Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, hãy chào đón bài đọc bổ sung từ chính các sinh viên của chúng tôi về các vòng lặp for và for-each. Ngoài ra, còn có một lựa chọn các phương pháp thay thế để làm việc với các tập hợp trong Java.