@Chú thích trong Java. Chúng là gì và bạn sử dụng chúng như thế nào?

Trong Java, chú thích là một loại nhãn trong mã mô tả siêu dữ liệu cho một hàm/lớp/gói. Chủ đề phức tạp đối với người mới bắt đầu, nhưng nó phù hợp với trình độ kiến ​​thức hiện tại của bạn.

Bài viết này dành cho những người chưa bao giờ làm việc với chú thích, nhưng muốn hiểu chúng là gì và bạn ăn chúng với cái gì.

Miniseries về chú thích

  • Chú thích. Phần 1 - một chút nhàm chán . Dưới đây là mô tả ngắn gọn về các chú thích NGUỒN và LỚP. Cái này đáng đọc, để khỏi lạc sang phần 2 và để mở rộng "sự hiểu lầm" của các bạn ra 1 chút =)
  • Chú thích. Phần 2. Lombok . Phần này nói về thư viện Lombok, một số chú thích nguồn nổi tiếng

Video: Tạo chú thích trong Java

Nhà phát triển cấp cao giải thích chú thích là gì, tại sao chúng cần thiết và chúng được áp dụng ở đâu.