mở rộng sao lưu từ tệp . Tệp chứa bản sao lưu của sơ đồ lego.