"Chào, Amigo!"

  Câu hỏi phỏng vấn
1 JSON là gì?
2 Sự khác biệt giữa Java và JavaScript là gì?
3 Sự khác biệt giữa JSON và XML là gì?
4 Bạn biết những khung JSON nào?
5 Bạn biết những khuôn khổ XML nào?
6 Những chú thích Jackson nào bạn biết?
7 Bạn biết những chú thích JAXB nào?
số 8 Sự khác biệt giữa tuần tự hóa và giải tuần tự hóa trong JSON là gì?
9 Cái nào tốt hơn: JSON hay XML? Tại sao?
10 DTO là gì?