"Tôi có một số tài liệu bí mật cho bạn. Những bài giảng hàng đầu. Nếu bạn có thể đọc và hiểu chúng, chúng sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi. Đây là thứ hay nhất bạn từng đọc. Chà, tiếp tục đi. Không có thời gian để mất đâu. "

Nguyên tắc lập trình hướng đối tượng

Nguyên tắc lập trình hướng đối tượng

Bạn có thể đoán rằng OOP không được phát minh riêng cho Java — khái niệm này đã hơn 50 năm tuổi. Bạn có thể đọc mã được viết bằng ngôn ngữ lập trình nơi các đối tượng xuất hiện lần đầu không? Hãy thử một lần. Tôi nghĩ bạn sẽ thành công. Và hãy chú ý đến 4 nguyên tắc chính của OOP : chúng sẽ giúp bạn trong tương lai.