"Chào, Amigo!"

Câu hỏi phỏng vấn
1 Bế tắc là gì?
2 Những chiến lược nào bạn biết để ngăn chặn bế tắc?
3 Bế tắc có thể xảy ra khi sử dụng các phương thức chờ thông báo không?
4 Điều gì được sử dụng thường xuyên hơn: thông báo hoặc thông báo Tất cả?
5 Phương pháp chờ có được khuyến nghị sử dụng với câu lệnh if hoặc while không?
6 Điều gì xảy ra sau khi gọi tới notifyAll?
7 Một đối tượng đạt được gì bằng cách không thay đổi?
số 8 Nó có nghĩa là gì để được an toàn chủ đề?
9 Mối quan hệ "xảy ra trước" là gì?
10 JMM là gì?
11 Ngoại lệ nào sẽ được đưa ra nếu bạn gọi đợi bên ngoài khối được đồng bộ hóa?