"Chào, Amigo!"

"Chào, Julio. Bạn đang làm gì vậy?"

"Tôi đang làm việc vì lợi ích của xã hội."

"Ô .. cái đó là gì thế?"

"Tôi nằm đây xem video, không làm phiền ai cả."

"Chuyển qua. Tôi cũng muốn làm một số công việc đó."