"Xin chào, Amigo. Đây là một số nhiệm vụ thú vị liên quan đến các phương thức tĩnh:"