CodeGym /Java Blog /यादृच्छिक /जावा मधील युनरी ऑपरेटर्सची वाढ आणि घट
John Squirrels
पातळी 41
San Francisco

जावा मधील युनरी ऑपरेटर्सची वाढ आणि घट

यादृच्छिक या ग्रुपमध्ये प्रकाशित केले

युनरी ऑपरेटर

युनरी ऑपरेटर हे Java मधील ते ऑपरेटर आहेत ज्यांना कोणतेही कार्य करण्यासाठी फक्त एक ऑपरेंड आवश्यक आहे. ते गणितातील युनरी ऑपरेशन्स सारख्याच प्रिन्सिपलवर काम करतात . उदाहरणार्थ, तुम्ही सकारात्मक मूल्य, ऋण मूल्य, मूल्य 1 ने वाढवण्यासाठी, मूल्य 1 ने कमी करण्यासाठी किंवा मूल्य नाकारण्यासाठी युनरी ऑपरेटर वापरू शकता.
 • +x (सकारात्मक मूल्य)
 • -x (ऋण मूल्य)
 • ++x (वाढीव ऑपरेशन)
 • --x (कमी ऑपरेशन)
 • !x (नकार)

युनरी ऑपरेटर्सचे प्रकार

युनरी ऑपरेटर्सचे 5 प्रकार आहेत

1. युनरी प्लस

हे +x = x किंवा +5 = 5 सारखे सकारात्मक मूल्य दर्शवते.

2. युनरी मायनस

हे -x = -x किंवा -5 = -5 सारखे नकारात्मक मूल्य दर्शवते.

3. युनरी ऑपरेटर वाढवा

हे मूल्य 1 ने वाढवते जेथे ++x = x+1.

4. डिक्रिमेंट युनरी ऑपरेटर

हे मूल्य 1 ने कमी करते जेथे --x = x-1.

5. तार्किक पूरक

हे तार्किकदृष्ट्या बुलियनचे मूल्य उलटे करते जसे की x = true, तर !x असत्य असेल.

इन्क्रीमेंट ऑपरेटर (++)

Java मधील increment (++) ऑपरेटर (याला इन्क्रिमेंट युनरी ऑपरेटर असेही म्हणतात) व्हेरिएबलचे मूल्य 1 ने वाढवण्यासाठी वापरले जाते. हा एक युनरी ऑपरेटरचा प्रकार असल्याने, तो एकाच ऑपरेंडसह वापरला जाऊ शकतो.

मांडणी

वाढीव ऑपरेटरसाठी वाक्यरचना ही जोड चिन्हांची जोडी आहे म्हणजे;
++x; x++;
ऑपरेटर व्हेरिएबलच्या आधी किंवा नंतर लागू केला जाऊ शकतो. दोन्हीमध्ये 1 ची समान वाढ असेल. तथापि, त्यांचे दोन्ही स्वतंत्र उपयोग आहेत आणि त्यांचे खालील प्रकार म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ शकते.
 • प्री-इन्क्रिमेंट ऑपरेटर
 • पोस्ट-इन्क्रिमेंट ऑपरेटर

उदाहरण


public class IncrementOperator {

	public static void main(String[] args) {

		int variable = 15;
		System.out.println("Original value of the variable = " + variable);
		
		// after using increment operator 
		variable++; 	 // increments 1, variable = 16
		System.out.println("variable++ = " + variable); 

		++variable;		// increments 1, variable = 17
		System.out.println("++variable = " + variable); 
	}
}

आउटपुट

व्हेरिएबलचे मूळ मूल्य = 15 व्हेरिएबल++ = 16 ++व्हेरिएबल = 17

प्री-इन्क्रिमेंट ऑपरेटर (++x;)

जर इन्क्रिमेंट ऑपरेटर (++) प्रिफिक्स (++x) प्रमाणे व्हेरिएबलच्या आधी निर्दिष्ट केला असेल तर त्याला प्री-इन्क्रिमेंट ऑपरेटर म्हणतात. या प्रकरणात, व्हेरिएबलचे मूल्य प्रथम 1 ने वाढविले जाते आणि नंतर पुढील गणना केली जाते.

उदाहरण


public class PreIncrementOperator {

	public static void main(String[] args) {

		int variable = 5;
		System.out.println("Original value of the variable = " + variable);
		
		// using pre-increment operator 
		int preIncrement = ++variable; 

		System.out.println("variable = " + variable); 
		System.out.println("preIncrement = " + preIncrement); 
		System.out.println("++preIncrement = " + ++preIncrement); 	
	}
}

आउटपुट

व्हेरिएबलचे मूळ मूल्य = 5 चल = 6 preIncrement = 6 ++preIncrement = 7

पोस्ट-इन्क्रिमेंट ऑपरेटर (x++;)

जर पोस्टफिक्स (x++) सारख्या व्हेरिएबल नंतर इन्क्रिमेंट ऑपरेटर (++) निर्दिष्ट केला असेल, तर त्याला पोस्ट-इन्क्रिमेंट ऑपरेटर म्हणतात. या प्रकरणात, व्हेरिएबलचे मूळ मूल्य (वाढीशिवाय) गणनेसाठी वापरले जाते आणि नंतर ते 1 ने वाढवले ​​जाते.

उदाहरण


public class PostIncrementOperator {

	public static void main(String[] args) {

		int variable = 100;
		System.out.println("Original value of the variable = " + variable);
		
		// using post-increment operator 
		int postIncrement = variable++; // postIncrement = 100, variable = 101

		System.out.println("postIncrement = " + postIncrement); 
		System.out.println("variable = " + variable + "\n"); 
		
      // postIncrement = 101
		System.out.println("postIncrement++ = " + postIncrement++);
      // postIncrement = 102
		System.out.println("postIncrement++ = " + postIncrement++); 
      // postIncrement = 103
		System.out.println("postIncrement++ = " + postIncrement++); 
		
		System.out.println("\npostIncrement = " + postIncrement); 
	}
}

आउटपुट

मूळ व्हेरिएबल = 100 postIncrement = 100 व्हेरिएबल = 101 postIncrement++ = 100 postIncrement++ = 101 postIncrement++ = 102 postIncrement = 103

डिक्रिमेंट ऑपरेटर (--)

नावाप्रमाणेच डीक्रिमेंटचा वापर व्हेरिएबलचे मूल्य 1 ने कमी करण्यासाठी केला जातो. हा देखील युनरी ऑपरेटर प्रकारांपैकी एक आहे, म्हणून तो एकाच ऑपरेंडसह वापरला जाऊ शकतो.

मांडणी

डिक्रिमेंट ऑपरेटरसाठी वाक्यरचना ही नकारात्मक चिन्हांची जोडी आहे म्हणजे;
--x; x--;
इन्क्रिमेंट ऑपरेटर प्रमाणे, डिक्रिमेंट (--) ऑपरेटर देखील व्हेरिएबलच्या आधी आणि नंतर लागू केला जाऊ शकतो. दोन्हीचा परिणाम 1 सारखाच कमी होईल. दोघांचे वेगळे उपयोग आहेत आणि पुढील प्रकारांमध्ये ते वेगळे केले जाऊ शकतात.
 • प्री-डिक्रिमेंट ऑपरेटर
 • पोस्ट-डिक्रिमेंट ऑपरेटर

प्री-डिक्रिमेंट ऑपरेटर (--x;)

जर डिक्रिमेंट ऑपरेटर (--) हे व्हेरिएबलच्या आधी उपसर्ग (--x) प्रमाणे नमूद केले असेल तर त्याला प्री-डिक्रिमेंट ऑपरेटर म्हणतात. या प्रकरणात, व्हेरिएबलचे मूल्य प्रथम 1 ने कमी केले जाते आणि नंतर इतर गणना केली जाते.

उदाहरण


public class PreDecrementOperator {

	public static void main(String[] args) {
	
		int variable = 11;
		System.out.println("Original value of the variable = " + variable);
		
		// using preDecrement operator 
		int preDecrement = --variable; 
      
      // variable = 10
		System.out.println("variable = " + variable); 
      // preDecrement = 10
		System.out.println("preDecrement = " + preDecrement); 
      // preDecrement = 9		
		System.out.println("--preDecrement = " + --preDecrement); 	}
}

आउटपुट

व्हेरिएबलचे मूळ मूल्य = 11 चल = 10 preDecrement = 10 --preDecrement = 9

पोस्ट-डिक्रिमेंट ऑपरेटर (x--;)

जर पोस्टफिक्स (x--) सारख्या व्हेरिएबलच्या नंतर डिक्रिमेंट ऑपरेटर (--) नमूद केला असेल तर त्याला पोस्ट-डिक्रिमेंट ऑपरेटर म्हणतात. या प्रकरणात, व्हेरिएबलचे मूळ मूल्य (कमी न करता) गणनेसाठी वापरले जाते आणि नंतर ते 1 ने कमी केले जाते.

उदाहरण


public class PostDecrementOperator {

	public static void main(String[] args) {
	
		int variable = 75;
		System.out.println("Original value of the variable = " + variable);
		
		// using postDecrement operator 
      // postDecrement = 75, variable = 74
		int postDecrement = variable--; 
		System.out.println("postDecrement = " + postDecrement); 
		System.out.println("variable = " + variable + "\n"); 
		// postDecrement = 74
		System.out.println("postDecrement-- = " + postDecrement--); 
      // postDecrement = 73
		System.out.println("postDecrement-- = " + postDecrement--); 
      // postDecrement = 72
		System.out.println("postDecrement-- = " + postDecrement--);
		
		System.out.println("\npostDecrement = " + postDecrement); 
	}
}
व्हेरिएबलचे मूळ मूल्य = 75 postDecrement = 75 व्हेरिएबल = 74 postDecrement-- = 75 postDecrement-- = 74 postDecrement-- = 73 postDecrement = 72

निष्कर्ष

या पोस्टच्या शेवटी, आम्हाला आशा आहे की तुम्ही Java मधील वाढीव आणि घटणाऱ्या युनरी ऑपरेटर्सशी चांगले परिचित झाले असाल. तुमच्या कौशल्यांवर विश्वास ठेवण्यासाठी तुम्हाला CodeGym येथे सीमा प्रकरणे आणि इतर सराव समस्यांचा सराव करण्यास प्रोत्साहित केले जाते. तुम्ही जे शिकलात ते बळकट करण्यासाठी, आम्ही तुम्हाला आमच्या Java कोर्समधील व्हिडिओ धडा पाहण्याची सूचना देतो
शुभेच्छा आणि आनंदी शिक्षण!
टिप्पण्या
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION