भाग वित्तपूरवठाच्या पद्धती कोणत्या आहेत हे स्पष्ट करा