పూర్తి తరగతి పేరు - 1

"హాయ్, అమిగో. నేను మీకు పూర్తి తరగతి పేర్ల గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను."

"మీకు ఇప్పటికే తెలిసినట్లుగా, తరగతులు ప్యాకేజీలలో నిల్వ చేయబడతాయి. కాబట్టి, తరగతి యొక్క పూర్తి పేరు అన్ని ప్యాకేజీల పేర్లను కలిగి ఉంటుంది, పీరియడ్‌ల ద్వారా వేరు చేయబడుతుంది మరియు తరగతి పేరు ఉంటుంది. ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి : "

తరగతి పేరు ప్యాకేజీ పేరు పూర్తి పేరు
String
java.lang java.lang. స్ట్రింగ్
FileInputStream
java.io java.io. FileInputStream
ArrayList
java.util java.util. అర్రేలిస్ట్
IOException
java.io java.io. IOException ;

"మీ కోడ్‌లో తరగతిని ఉపయోగించడానికి, మీరు దాని పూర్తి పేరును సూచించాలి. మీరు దాని చిన్న పేరును, అంటే తరగతి పేరును కూడా ఉపయోగించవచ్చు, కానీ మీరు 'తరగతిని దిగుమతి చేసుకోవాలి'. దీని అర్థం మీరు ప్రకటించే ముందు మీ తరగతి, మీరు దిగుమతి చేయాలనుకుంటున్న తరగతి పేరుతో పాటుగా దిగుమతి అనే పదాన్ని సూచిస్తారు. java.lang ప్యాకేజీల నుండి తరగతులు డిఫాల్ట్‌గా దిగుమతి చేయబడతాయి, కాబట్టి మీరు వాటిని దిగుమతి చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఉంది : "

పూర్తి తరగతి పేరు:
package com.codegym.lesson2;

public class FileCopy2
{
  public static void main(String[] args) throws java.io.IOException
  {
    java.io.FileInputStream fileInputStream =
            new java.io.FileInputStream("c:\\data.txt");
    java.io.FileOutputStream fileOutputStream =
            new java.io.FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"చిన్న పేర్లను ఉపయోగించే ఉదాహరణ ఇక్కడ ఉంది:"

చిన్న తరగతి పేరు:
package com.codegym.lesson2;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;

public class FileCopy
{
  public static void main(String[] args) throws IOException
  {
    FileInputStream fileInputStream =
            new FileInputStream("c:\\data.txt");
    FileOutputStream fileOutputStream =
            new FileOutputStream("c:\\result.txt");

    while (fileInputStream.available() > 0)
    {
      int data = fileInputStream.read();
      fileOutputStream.write(data);
    }

    fileInputStream.close();
    fileOutputStream.close();
  }
}

"దొరికింది."

"గ్రేట్."