CodeGym /Blog Java /Ngẫu nhiên /Lớp trình đọc tệp Java

Lớp trình đọc tệp Java

Xuất bản trong nhóm

Tổng quan về lớp FileReader

Lớp FileReader mở rộng lớp inputStreamReader và được thiết kế đặc biệt để đọc dữ liệu dựa trên ký tự từ một tệp . Đó là một lựa chọn lý tưởng khi làm việc với các tệp văn bản và cho phép đọc các ký tự từ một tệp một cách hiệu quả. Để sử dụng lớp FileReader , bạn cần tạo một phiên bản của nó và cung cấp đường dẫn tệp làm tham số. Điều này thiết lập kết nối giữa đối tượng trình đọc tệp và tệp được chỉ định, cho phép bạn đọc các ký tự từ nó.

Ví dụ về Trình đọc tệp Java

Hãy xem một ví dụ minh họa cách sử dụng lớp FileReader để đọc nội dung của tệp:
// We import the necessary classes: `java.io.BufferedReader`
import java.io.BufferedReader;
// We import the class: `java.io.FileReader` here to use fileReader
import java.io.FileReader;
// We import the class: `java.io.IOException` here to handle fileReader exception
import java.io.IOException;

public class FileReaderExample {

  public static void main(String[] args) {
    String filePath = "/path/to/example.txt";
    try (FileReader fileReader = new FileReader(filePath);
       BufferedReader bufferedReader = new BufferedReader(fileReader)) {
      String line;
      while ((line = bufferedReader.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
      }
    } catch (IOException e) {
      System.out.println("Error reading file: " + e.getMessage());
    }
  }
}

Giải thích mã giả:

 1. Nhập các lớp cần thiết: BufferedReader , FileReaderIOException .
 2. Xác định một lớp có tên FileReaderExample .
 3. Bên trong phương thức chính , chúng ta khai báo một biến Chuỗi có tên filePath và gán cho nó đường dẫn tuyệt đối đến tệp "example.txt" trên hệ thống.
 4. Sử dụng câu lệnh try-with-resources để tự động đóng các phiên bản FileReaderBufferedReader khi chúng ta sử dụng xong chúng.
 5. Bên trong khối thử, tạo một đối tượng FileReader , chuyển filePath tới hàm tạo của nó.
 6. Tạo một đối tượng BufferedReader , truyền đối tượng FileReader làm đối số của nó, cho phép chúng ta đọc từng dòng tệp một cách hiệu quả.
 7. Khai báo một biến String có tên là line để lưu trữ từng dòng của file.
 8. Nhập một vòng lặp tiếp tục miễn là dòng đó không phải là null .
 9. Bên trong vòng lặp, đọc một dòng từ tệp bằng phương thức readLine của đối tượng bufferedReader .
 10. Nếu dòng này không phải là null , hãy in nó ra bảng điều khiển bằng System.out.println() .
 11. Nếu có bất kỳ ngoại lệ nào xảy ra trong quá trình đọc tệp, hãy bắt nó trong khối bắt và in thông báo lỗi.

đầu ra

Đây là dòng 1. Đây là dòng 2. Đây là dòng 3.
Lưu ý: Chương trình đọc từng dòng từ tệp "example.txt" (được chỉ định bởi biến filePath ) và in nó ra bảng điều khiển. Nếu có lỗi xảy ra trong khi đọc file, nó sẽ hiển thị thông báo lỗi. Đảm bảo thay thế "/path/to/example.txt" bằng đường dẫn tuyệt đối thực tế tới tệp "example.txt" trên hệ thống của bạn để mã hoạt động bình thường.

Phần kết luận

Lớp java.io.FileReader trong Java cung cấp một cách thuận tiện để đọc dữ liệu dựa trên ký tự từ một tệp. Bằng cách tạo một đối tượng FileReader và sử dụng phương thức read() của nó , bạn có thể đọc nội dung của tệp theo từng ký tự. Hãy nhớ xử lý các trường hợp ngoại lệ tiềm ẩn bằng cách gói mã trong khối try-catch và đóng đối tượng trình đọc tệp sau khi đọc tệp.
Bình luận
TO VIEW ALL COMMENTS OR TO MAKE A COMMENT,
GO TO FULL VERSION