Nhiệm vụ: viết một nhiệm vụ văn bản nhỏ. Câu hỏi ở mỗi bước tiếp theo phụ thuộc vào câu trả lời trước đó.

Yêu cầu:

  1. Nó phải là một dự án Maven sử dụng các công nghệ sau: servlet, jsp, jstl .
  2. Tomcat 9 sẽ được sử dụng để khởi chạy trong quá trình thử nghiệm , vì vậy tôi khuyên bạn cũng nên sử dụng nó trong quá trình phát triển.
  3. Sau khi thắng hoặc thua, có thể bắt đầu lại trò chơi.
  4. Một số thông tin phải được lưu trữ trong phiên. Nó có thể là tên của người chơi, số lượng trò chơi đã chơi hoặc một cái gì đó khác mà bạn chọn.
  5. Logic nên được bao phủ bởi các bài kiểm tra. Sử dụng JUnit.
  6. Yêu cầu tùy chọn:thêm một trang chào mừng để viết một văn bản chào mừng cho biết thông tin cơ bản về trò chơi tìm kiếm văn bản này.
  7. Tải dự án đã hoàn thành lên kho lưu trữ GitHub của bạn .

Một ví dụ về logic của câu hỏi (câu hỏi có thể được sử dụng từ ví dụ hoặc đưa ra một cái gì đó của riêng bạn):