"Tôi gần như quên mất. Đây là một số câu hỏi phỏng vấn tiềm năng mà chúng tôi đã đề cập ở cấp độ này:"

 

Câu hỏi phỏng vấn
1 Liệt kê các phương thức của lớp Object
2 Tại sao chúng ta cần các phương thức equals & hashCode?
3 Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ghi đè bằng nhưng không ghi đè mã băm?
4 Tại sao chúng ta cần các phương thức đợi, thông báo và thông báo Tất cả?
5 Cách đúng để sao chép một đối tượng là gì?
6 Tại sao chúng ta cần phương thức finalize() và nó hoạt động như thế nào?
7 Sự khác biệt giữa cuối cùng, cuối cùng và hoàn thiện là gì?
số 8 Tuyên bố dùng thử tài nguyên là gì?
9 Sự khác biệt giữa chờ (1000) và ngủ (1000) là gì?
10 Sự khác biệt giữa i++ và ++i là gì?