Ở cấp độ này, chúng tôi đã đề cập đến một số chủ đề mới: nghĩa đen là gì, thoát là gì và tại sao các chuỗi thoát lại tồn tại. Và chúng tôi cũng tiếp tục làm quen với các lớp học. Lần này, chương trình nghị sự của chúng tôi giới thiệu lớp String, cũng như các sắc thái khi làm việc với các chuỗi. Trước khi tiếp tục, hãy chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ về tất cả những điều này.

Nhân vật trốn thoát

Bạn sẽ dần dần học cách thoát khỏi các ký tự, ngay cả khi hiện tại có vẻ như có quá nhiều quy tắc. Sẽ không hại gì khi đọc thêm điều gì đó về chủ đề này. Ví dụ, có bài viết hữu ích này. Bạn cũng có thể thêm nó vào dấu trang của mình và định kỳ xem qua cho đến khi bạn không cần nó nữa!


Đoạn trích bài giảng với người cố vấn trong khóa học của Đại học Codegym. Đăng ký cho khóa học đầy đủ.