अतिरिक्त साहित्य |  स्तर 4 - 1

"हाय, अमिगो! मला हे परस्परसंवादी धडे समजत नाहीत. माझ्या काळात, विद्यार्थी ज्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू शकत होता ते सर्व एक चांगला कंटाळवाणा धडा होता."

"पण, प्रोफेसर... तुमचे धडे इतके कंटाळवाणे नाहीत!"

"मलाही तसंच वाटतंय." आजसाठी, उदाहरणांसह नेस्टेड क्लासेसच्या वारशावर तुमच्यासाठी एक आहे. "