३.१ भाष्य @BeforeEach, @AfterEach

लक्षात घ्या की मागील उदाहरणात, प्रत्येक पद्धतीमध्ये आपल्याला ऑब्जेक्ट तयार करण्यासाठी कोड लिहायचा होताकॅल्क्युलेटर.

अर्थात, ही फक्त एक ओळ आहे, परंतु जर आपण वास्तविक सिस्टीमची चाचणी घेतली, तर आपल्याला बर्‍याचदा अशी परिस्थिती येईल जिथे आपल्याला अनेक ऑब्जेक्ट्स तयार करणे आणि कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे, ज्यासाठी कोडच्या अनेक डझन ओळी लागू शकतात. उदाहरण:

//Create an HttpClient object
  HttpClient client = HttpClient.newBuilder()
  	.version(Version.HTTP_1_1)
  	.followRedirects(Redirect.NORMAL)
    .connectTimeout(Duration.ofSeconds(20))
  	.proxy(ProxySelector.of(new InetSocketAddress("proxy.example.com", 80)))
    .authenticator(Authenticator.getDefault())
  	.build();

  //Create an HttpRequest object
 HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
   .uri(new URI("https://codegym.cc"))
   .headers("Content-Type", " application/octet-stream")
   .POST( HttpRequest.BodyPublishers. ofInputStream ( () -> is; ))
   .build();

  //Call the send() method
  HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
  System.out.println(response.statusCode());
  System.out.println(response.body());

वरील उदाहरणात, आम्ही एक ऑब्जेक्ट तयार आणि कॉन्फिगर केला आहेHttpClientआणि send() पद्धतीची चाचणी घ्यायची आहे .

जेणेकरुन प्रत्येक वेळी चाचणी पद्धतीत वस्तूची निर्मिती लिहू नयेHttpClient, ते वेगळ्या पद्धतीने हलवले जाऊ शकते आणि एक विशेष @BeforeEach भाष्य दिले जाऊ शकते . त्यानंतर प्रत्येक चाचणी पद्धतीपूर्वी जुनिट या पद्धतीला कॉल करेल. उदाहरण:

class HttpClientTest {
   	public HttpClient client;

  	@BeforeEach
  	public void init(){
  	  client = HttpClient.newBuilder()
  	    .version(Version.HTTP_1_1)
  	    .followRedirects(Redirect.NORMAL)
  	    .connectTimeout(Duration.ofSeconds(20))
  	    .proxy(ProxySelector.of(new InetSocketAddress("proxy.example.com", 80)))
  	    .authenticator(Authenticator.getDefault())
  	    .build();
  	}

  	@Test
  	public void send200() throws Exception {
   	  //Create an HttpRequest() object
     	HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder(new URI("https://codegym.cc")).build();

   	  //Call the send() method
   	  HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
    	assertEquals(200, response.statusCode());
    }

  	@Test
  	public void send404() throws Exception {
   	  //Create an HttpRequest() object
     	HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder(new URI("https://codegym.cc/unknown")).build();

   	  //Call the send() method
   	  HttpResponse response = client.send(request, BodyHandlers.ofString());
    	assertEquals(404, response.statusCode());
  	}
}

तुम्ही एक विशेष पद्धत देखील तयार करू शकता जी पुढील चाचणी पद्धतीनंतर प्रत्येक वेळी कॉल केली जाईल आणि वापरलेली संसाधने साफ करा , लॉगमध्ये काहीतरी लिहा, इ. अशी पद्धत @AfterEach भाष्याने चिन्हांकित केली जाणे आवश्यक आहे .

तुमच्याकडे test1() , test2() आणि test3() 3 चाचणी पद्धती असल्यास , कॉल ऑर्डर असेल:

 • प्रत्येक पद्धतीच्या आधी
 • चाचणी1()
 • प्रत्येक पद्धती नंतर
 • प्रत्येक पद्धतीच्या आधी
 • चाचणी2()
 • प्रत्येक पद्धती नंतर
 • प्रत्येक पद्धतीच्या आधी
 • चाचणी3()
 • प्रत्येक पद्धती नंतर

३.२ भाष्ये @BeforeAll, @AfterAll

JUnit तुम्हाला एक पद्धत जोडण्याची परवानगी देते जी सर्व चाचणी पद्धतींपूर्वी एकदा कॉल केली जाईल . अशा पद्धतीचे @BeforeAll सह भाष्य केले पाहिजे . यात एक जोडलेले @AfterAll भाष्य देखील आहे . त्यावर चिन्हांकित केलेली पद्धत सर्व चाचणी पद्धतींनंतर JUnit द्वारे कॉल केली जाईल.

चला एक विशेष उदाहरण लिहू जे आपल्याला हे सर्व कसे कार्य करते हे अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यास अनुमती देते. चला आधार म्हणून आमच्या कॅल्क्युलेटरची चाचणी घेऊ:

class CalculatorTest {
  private Calculator calc = new Calculator();

  @BeforeAll
  public static void init(){
    System.out.println("BeforeAll init() method called");
  }

  @BeforeEach
  public void initEach(){
    System.out.println("BeforeEach initEach() method called");
  }

  @Test
  public void add(){
    System.out.println("Testing Addition");
  }

  @Test
  public void sub() {
    System.out.println("Testing Subtraction");
  }

  @Test
  public void mul(){
    System.out.println("Testing Multiplication");
  }

  @Test
  public void div() {
    System.out.println("Testing Division");
  }
}

ही चाचणी कन्सोलवर खालील मजकूर मुद्रित करेल:


BeforeAll init() method called
BeforeEach initEach() method called
Testing Addition
 
BeforeEach initEach() method called
Testing Subtraction
 
BeforeEach initEach() method called
Testing Multiplication
 
BeforeEach initEach() method called
Testing Division