कचरा संकलन - १ "अभिवादन, अमिगो, माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यानो. तुम्हाला इथे लायब्ररीत पाहून मला आनंद झाला. मला तुम्हाला काहीतरी महत्त्वाचे विचारायचे आहे: कचरा गोळा करणाऱ्यांबद्दल तुमचे काय मत आहे?"

"ओह... प्रोफेसर, तुम्हाला माहिती आहे... मला वाटते की मी प्रोग्राम कसा करायचा हे शिकणे थांबवले तर हा माझा चहा असू शकतो..."

"हा! अमिगो, कधी कधी तू खरोखर मजेदार आहेस. तथापि, हा एक गंभीर प्रश्न आहे आणि मी जावाबद्दल बोलत आहे."

"ठीक आहे, मला कबूल करावे लागेल की मला या विषयाबद्दल काहीही माहिती नाही, माफ करा..."

"काही काळजी करू नका, Amigo. कोडजिम 6 व्या इयत्तेच्या विद्यार्थ्यासाठी ते ठीक आहे. माझ्याकडे तुमच्यासाठी एक उपयुक्त लेख आहे. त्याला ऑब्जेक्ट लाइफसायकल म्हणतात . कृपया ते वाचा. कचरा संकलन कसे कार्य करते ते तुम्हाला कळेल."